Πρόγραμμα Επιδότησης

Ο Σύνδεμος, με την παρουσία επίσημης εξοφλημένης απόδειξης και αντίγραφο αποτελεσμάτων των εξετάσεων, σχετικών με καρδιοπάθειες, επιδοτεί την ιατρική περίθαλψη του μέλους ως ακολούθως:

  • Για κάθε επίσκεψη σε γιατρό €20. Σύνολο επισκέψεων 4 το χρόνο.
  • Για κάθε καρδιογράφημα €20. Σύνολο καρδιογραφημάτων 4 το χρόνο.
  • Μια δοκιμασία κόπωσης €75 ετησίως.
  • Υπερηχοκαρδιογραφημα ή/και Doppler €75 ετησίως.
  • Εξέταση θαλίου ή Αρτηριακή Αγγειογραφία €160 ετησίως.
  • Εργαστηριακές αναλύσεις αξίας μέχρι €50 το χρόνο.
  • Μια ακτινογραφία θώρακος αξίας μέχρι €30 το χρόνο.